fbpx
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Εκτύπωση

Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης - Προετοιμασία για Πιστοποίηση ACTA / CSMA

Ημ/νία Έναρξης:
Δεκ 4, 2023
Κωδικός:
AS - 208
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
18
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
430.00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και,σαφώς, στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται στους χώρους της σχολής μας. Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 12 ΩΡΕΣ
      • Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική.
      • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
      • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων
      • Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια
      • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
      • Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss".
      • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων
      • Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α.

Οργάνωση Γραφείου 8 ΩΡΕΣ
      • Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου
      • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
      • Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A.
      • Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού
      • Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking
      • Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό.
      • Η διαχείριση της πληροφορίας
      • Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση
      • Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου
      • Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών

 Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 6 ΩΡΕΣ
      • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
      • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
      • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE
      • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
      • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
      • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
      • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις
      • Skype - Team Viewer - Google Drive
      • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
      • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

 Αλληλογραφία 4 ΩΡΕΣ
      • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
      • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
      • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
      • Συγγραφή κειμένων
      • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
      • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
      • Είδη εγγράφων
      • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας
      • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
      • Εμπορική Αλληλογραφία

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CSMA, 15 ώρες

  • Θεσμοθέτηση Τομέα Γραμματείας & Επαγγέλματος Γραμματέων στην Ελλάδα
  • Σχεδιασμός Γραμματείας Διοίκησης
  • Οργάνωση Γραμματείας Διοίκησης
  • Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης
  • Έλεγχος γραμματείας Διοίκησης και Λογοδοσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
45 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.

Δείτε εδώ την παρουσίαση της σχολής μας

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

.
Το σεμινάριο οδηγεί στις εξετάσεις  για την απόκτηση  της Πιστοποίησης CSMA από την  ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης).
Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονα εποπτικά μέσα, παρουσιάσεις, video, ασκήσεις και το «Εγχειρίδιο Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης» της ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ και INTERACTIVE BOOKS, που είναι εγκεκριμένο από την ACTA.

Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,06 % του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Προγραμματισμένο Τμήμα

E-learning

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις 

ΠΑΡΟΧΕΣ
  • Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
  • Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
  • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή του
  • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
  • Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                                        
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης - Προετοιμασία για Πιστοποίηση ACTA / CSMA

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Business , E-learning , Πιστοποίηση ACTA - CSMA , Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης